Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Frocq Algemene voorwaarden Frocq Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis in zowel enkelvoud als meervoud: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin zij kenbaar zijn gemaakt; Frocq : Frocq Jumps BV, kantoorhoudende te Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam; Derden: andere […]

Algemene voorwaarden

mei 16, 20222022-07-29 10:48

Algemene voorwaarden Frocq

Algemene voorwaarden Frocq

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis in zowel enkelvoud als meervoud:

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin zij kenbaar zijn gemaakt;
 • Frocq : Frocq Jumps BV, kantoorhoudende te Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam;
 • Derden: andere partijen dan Frocq  en Klanten van Frocq ;
 • Klant: de Partij met wie Frocq een Overeenkomst heeft gesloten;
 • Dienst: de werkzaamheden die Frocq voor Opdrachtgever verricht, en/of diensten die Frocq  levert, alsmede alle overige (rechts)handelingen zoals omschreven in de Overeenkomst;
 • Fouten: het toerekenbaar tekortschieten van de door Frocq geleverde functionele specificaties ten opzichte van de tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk, al dan niet op het Frocq platform, overeengekomen functionele specificaties. Fouten kunnen slechts als zodanig worden aangemerkt indien Opdrachtgever deze kan aantonen;
 • Herstelwerkzaamheden: de Dienst betreffende het uitvoeren van herstelwerkzaamheden na het optreden van Fouten;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, zoals handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, naburige rechten en octrooirechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow die door Frocq in het kader van het verlenen van de Diensten worden gecreëerd;
 • Meerwerk: de door Frocq verrichte of te verrichten werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen;
 • Partijen: Klant en Frocq ;
 • Onderhoud: de Dienst die Frocq op basis van een afzonderlijke Overeenkomst aan de Klant kan verlenen, mede bestaande uit het upgraden van de afgenomen Dienst en/of updates van de gebruikte Software;
 • Overeenkomst: de schriftelijke Overeenkomst die Frocq met een Klant heeft gesloten;
 • Termijn: de door Frocq en Klant overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht zal worden voltooid.
 • Schriftelijk: Schriftelijke mededelingen kunnen per brief of e-mail worden gedaan.
 • Programmatuur: de programmatuur van Frocq, waaronder begrepen (web)applicaties, de daarbij behorende documentatie, externe functionaliteiten, interfaces, lay-out en andere programmatuurgerelateerde producten/diensten, zoals nader omschreven in de Overeenkomst, indien van toepassing.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de terbeschikkingstelling van Software, het verrichten van Diensten en alle overige (rechts)handelingen door Frocq aan of ten behoeve van de Klant verricht, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand gekomen. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle latere Overeenkomsten tussen de Klant en Frocq.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 • Gelet op de specifieke aard van de bepalingen van de Overeenkomst, kan de Overeenkomst afwijken van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
 • Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. Frocq zal onder deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Frocq en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 • De gegevens met betrekking tot de Klant zoals Overeenkomsten en afspraken die Frocq  onder zich heeft zijn leidend, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 • Frocq sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever uit.
 • Frocq is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden dertig (30) dagen na kennisgeving toepassen. De wijziging zal in ieder geval direct schriftelijk aan de Klant worden meegedeeld. Indien Frocq de Algemene Voorwaarden wijzigt en de Klant naar het redelijk oordeel van de Klant hierdoor in een nadelige positie komt te verkeren, is de uitdrukkelijke instemming van de Klant vereist. De Klant heeft tevens het recht om de Overeenkomst op te zeggen vanaf het moment waarop de wijzigingen in werking treden. Voorts heeft de Klant de mogelijkheid om de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te weigeren, zodat deze wijzigingen niet op de Klant van toepassing zullen zijn.
 • Klant verleent Frocq bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en rechtsverhouding van Klant met Frocq over te dragen aan een aan Frocq gelieerde onderneming (bijvoorbeeld een moeder/dochteronderneming). Indien de Overeenkomst en rechtsverhouding dient te worden overgedragen aan een derde (niet zijnde een aan Frocq gelieerde onderneming), zal Frocq hiervoor toestemming vragen aan de Klant. De Klant zal hieraan meewerken, tenzij de Klant zwaarwegende redenen heeft om zijn toestemming te weigeren.
 • Een Overeenkomst komt tot stand door betaling van de Klant aan Frocq.
 • Alle door de Klant gesloten Overeenkomst(en) zijn bindend en kunnen door de Klant niet worden herroepen.
 • Elke partij leeft alle relevante plaatselijke, nationale of supranationale wetten, verdragen, regels, verordeningen, decreten en alle toepasselijke vergunningen na die van toepassing zijn in het rechtsgebied waarin zij actief is.
 • Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt Frocq de Klant diensten aan met betrekking tot de uitvoering van de Dienst zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Frocq zal de Dienst met alle redelijke bekwaamheid en zorgvuldigheid leveren en/of uitvoeren in overeenstemming met de in de branche gebruikelijke standaard binnen de overeengekomen Termijn en in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Alle genoemde termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn derhalve nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien blijkt dat een opgegeven Termijn niet wordt gehaald, zal Frocq, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor het verstrijken van de Termijn, hierover in overleg treden met de Klant en een nieuwe opgave doen van de herziene leveringstermijn.
 • Frocq zal zich inspannen om de Dienst te leveren en/of uit te voeren conform de overeengekomen specificaties.
 • Klant aanvaardt dat indien Software wordt geleverd, deze uitsluitend de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals die door Klant worden aangetroffen op het moment van gebruik (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken. Frocq is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van Fouten en/of gebreken van de geleverde Diensten. Frocq zal zich inspannen om de Fouten en Gebreken (voor zover toerekenbaar aan Frocq) binnen een redelijke termijn te herstellen.
 • Frocq zal zich in geval van Fouten in de geleverde Dienst en/of prestaties inspannen om deze op te lossen conform de Algemene voorwaarden. Indien Fouten zijn veroorzaakt door de schuld van de Klant, heeft Frocq het recht aanvullende kosten in rekening te brengen met betrekking tot de door Frocq uit te voeren Herstelwerkzaamheden.
 • Frocq is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, bijvoorbeeld voor onderhoud of aanpassing van de Dienst, zonder dat de Klant enig recht heeft op opzegging, annulering of schadevergoeding jegens Frocq. Frocq zal in een dergelijke situatie de Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, vooraf informeren.
 • Frocq  is gerechtigd de Dienst naar eigen inzicht te verbeteren en steeds aan te passen aan de stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, en de Dienst zo nodig (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding, opzegging of ontbinding. Frocq  zal, indien deze aanpassing voor de Klant ongemak met zich meebrengt, de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen, met inachtneming van een zo ruim mogelijke kennisgevingstermijn voor zover dit praktisch mogelijk is. Het is slechts toegestaan de verbetering uit te voeren indien deze niet nadelig is voor de Klant.
 • Frocq  zal zich inspannen om de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking in geval van onbeschikbaarheid van de Dienst, als gevolg van storingen, Onderhoud of andere oorzaken.
 • Indien de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Frocq  extra werkzaamheden met zich meebrengt die toerekenbaar zijn aan de Klant (bijvoorbeeld omdat de Klant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is Frocq  gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, ook die van Derden, aan de Klant in rekening te brengen. Frocq  zal de Klant vooraf informeren over deze extra werkzaamheden.
 • Aanschaf van nieuwe software, licenties, apparatuur e.d. alsmede reparaties bij Derden noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienst vallen buiten de standaardtarieven van Frocq  en zullen aan Klant in rekening worden gebracht. Frocq  zal hiervoor vooraf toestemming vragen aan Klant.
 • Frocq  beoordeelt in hoeverre een gevraagde prestatie binnen de reikwijdte van de gesloten Overeenkomst valt. Indien Frocq  besluit dat sprake is van Meerwerk, zal zij dit besluit desgevraagd schriftelijk motiveren.
 • Indien Frocq  op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant Meerwerk verricht, zal de Klant dit Meerwerk aan Frocq  vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Frocq . Frocq  gaat pas over tot het verrichten van Meerwerk nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Frocq is niet verplicht om aan een verzoek van Opdrachtgever tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat voor het verrichten van Meerwerk een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 • De Klant aanvaardt dat het overeengekomen en/of verwachte tijdstip van levering van de Dienst, en de eventueel vooraf overeengekomen prijs, kan worden beïnvloed en/of gewijzigd door Meerwerk.
 • Het feit dat (de vraag naar) Meerwerk ontstaat tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is voor de Opdrachtgever geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst en geeft geen recht op schadevergoeding.
 • De door Frocq  genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Frocq  bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door Frocq  genoemde en/of tussen Partijen overeengekomen termijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fataal. De enkele overschrijding van dergelijke termijnen door Frocq  brengt Frocq  niet in verzuim. Frocq  is pas in verzuim wanneer de Klant Frocq  schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant Frocq  een redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te herstellen en Frocq  de tekortkoming niet binnen die redelijke termijn heeft opgeheven. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Frocq  in staat is adequaat te reageren.
 • Meerwerk of een wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst is niet van toepassing indien de Partijen meerwerk of een wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
 • Indien de Dienst (mede) strekt tot het verlenen van diensten met betrekking tot de opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aan Derden aangeleverd materiaal, zoals in het geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Frocq die in strijd is met de Nederlandse wet. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die lasterlijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatdragend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van Derden schendt of een vorm van stalking is, alsmede hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van Derden waar ook ter wereld (zelfs indien de informatie in de desbetreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 • Derden kunnen klachten indienen bij Frocq  indien zij van mening zijn dat er sprake is van een handeling in strijd met artikel 7.2. Indien een klacht naar het oordeel van Frocq  gegrond is, is Frocq  gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. In dat geval is Frocq  tevens gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde autoriteiten. Frocq  zal de Klant informeren indien een situatie als hier bedoeld zich voordoet. Alvorens de in deze bepaling bedoelde maatregel te treffen, zal Frocq  de Klant in de gelegenheid stellen te reageren op het oordeel dat er sprake is van een schending van artikel 7.2.
 • In geval van (mogelijke) strafrechtelijke informatie is Frocq  gerechtigd hiervan aangifte te doen. Frocq  kan hierbij alle relevante informatie over de Klant aan de bevoegde autoriteiten overhandigen en alle andere handelingen verrichten die deze autoriteiten Frocq  verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 • In geval van een gegronde klacht over de door Klant aangeboden/opgeslagen informatie, is Frocq  gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 • Klant onthoudt zich ervan andere Klanten of internetgebruikers te hinderen, dan wel schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Frocq , andere Klant of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Frocq  zal de Klant informeren over mogelijke maatregelen.
 • De Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en eventuele latere versies daarvan.
 • Zonder toestemming van Frocq  is het de Klant verboden de door Frocq  verstrekte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan Derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
 • Frocq  kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Dit maximum zal worden vastgelegd in de Overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is Frocq  gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen, overeenkomstig de bedragen voor extra dataverkeer die door Frocq  worden gebruikt. Geen aansprakelijkheid bestaat voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens, indien een overeengekomen limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 • Klant geeft Frocq  hierbij toestemming om alle door Klant via de systemen van Frocq  verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Frocq  wenselijk geachte wijze, doch uitsluitend voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst door Frocq .
 • In aanvulling op de bepalingen van de wet dienaangaande, komt schade veroorzaakt door het onoordeelkundig gebruik van Software/Diensten door de Klant, of het niet handelen van de Klant in overeenstemming met de bovenstaande punten, voor rekening en risico van de Klant.
 • Indien de Dienst er (mede) toe strekt dat Frocq  voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het bepaalde in dit artikel.
 • Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende domeinnaamleveranciers, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Frocq  vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • De Klant kan enkel kennis nemen van het feit van registratie uit de schriftelijke bevestiging van Frocq  waarin vermeld staat dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • Klant vrijwaart en houdt Frocq  schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.
 • Frocq  is niet aansprakelijk voor het verlies door de Klant van zijn recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. Een en ander behoudens in geval van aansprakelijkheid van Frocq  op grond van opzet of grove schuld van Frocq .
 • Indien Frocq  een domeinnaam op haar naam registreert namens de Klant, zal Frocq  meewerken aan verzoeken van de Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 • Opdrachtgever dient zich te houden aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die domeinnaamleveranciers treffen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of het IP-adres.
 • Frocq  heeft het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in verzuim is ten aanzien van de nakoming van de Overeenkomst, echter uitsluitend voor de duur dat Klant in verzuim is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 • In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant, is Frocq  gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen.
 • Klant erkent dat het welslagen van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst alsmede de geleverde Diensten zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een correcte en tijdige onderlinge samenwerking.
 • Teneinde een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, zal Klant steeds tijdig alle door Frocq  nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat de in 9.2 bedoelde informatie juist en volledig is.
 • Klant garandeert dat zijn gebruik van de Diensten in overeenstemming is met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van Derden of anderszins niet onrechtmatig is.
 • De Klant zal zich onthouden van elke handeling, in de ruimste zin van het woord, die de reputatie van Frocq , met inbegrip van de reputatie van haar Diensten, zou kunnen schaden.
 • Klant garandeert dat geen rechten van Derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van door Klant verstrekte gegevens, waaronder hardware, software en gegevensdragers, en vrijwaart Frocq  tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op Rechten van Derden.
 • Indien Klant de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Frocq  noodzakelijk geachte gegevens en/of informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van Frocq  aan Frocq  verstrekt, heeft Frocq  het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij Frocq  tevens gerechtigd is de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Frocq  in rekening te brengen, onverminderd het recht van Frocq  tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
 • Indien Klant in het kader van de dienstverlening een gebruikersnaam en wachtwoord van Frocq ontvangt, dient Klant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. Bij vermoeden van misbruik of diefstal van de gebruikersnaam en het wachtwoord dient de Klant Frocq  onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat Frocq  de toegang tot de Dienst kan beëindigen of andere passende maatregelen kan nemen. De Klant is aansprakelijk voor elk gebruik van de Dienst via de gebruikersnaam en het paswoord van de Klant. Frocq  is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen e.d. die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Klant is aan Frocq  de vergoedingen verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Alle aan Frocq  verschuldigde vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vermeld in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen.
 • De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de door Frocq  geleverde Dienst(en).
 • Frocq  is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de vergoeding te verlangen.
 • Indien de Overeenkomst de bouw van een (web)applicatie omvat, is de Opdrachtgever direct 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Frocq  is gerechtigd de vergoeding te wijzigen in geval van Diensten die periodiek worden afgenomen. Frocq  zal haar prijswijziging binnen twee (2) maanden aankondigen alvorens de prijswijziging door te voeren. Indien Klant niet akkoord gaat met deze prijsverhoging, is Klant gerechtigd binnen veertien (14) dagen na bekendmaking van de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De Dienst zal dan worden beëindigd per de datum waarop de nieuwe tarieven van toepassing zullen zijn.
 • Alle door Frocq  afgegeven voorcalculaties en/of begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Frocq  uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Een door de Klant aan Frocq  kenbaar gemaakt budget wordt nimmer beschouwd als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Frocq  te verrichten prestaties. Frocq  zal bij dreigende overschrijding van de voorcalculaties en/of het budget de Klant informeren, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 • Frocq  zal de door de Klant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening brengen. Voor de bepaling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de (uren)registratie van Frocq  leidend.
 • Alle facturen zullen door de Klant worden betaald overeenkomstig de betalingsvoorwaarden vermeld in de Overeenkomst en/of op de factuur. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal de Klant binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst betalen.
 • Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of inhouding van betaling is niet toegestaan. In geval van opschorting dient Frocq  eerst Schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. In geval van verrekening of inhouding van betaling is Schriftelijke toestemming van Frocq  vereist.
 • Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een samengestelde rente verschuldigd van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1,5%, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is), tot aan de datum van algehele voldoening. Voor de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een volle maand beschouwd.
 • Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling in gebreke blijft, zal Frocq  de vordering verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
 • Indien een Klant een Dienst afneemt en na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Frocq  gerechtigd de overeenkomst op te schorten.
 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten behoren van rechtswege toe aan de Klant, in de ruimste mate waarin de wet dit toelaat. Voor zover zij niet automatisch aan de Klant toekomen, houdt Frocq  ze voor de Klant in bewaring. De Klant verkrijgt slechts de Intellectuele Eigendomsrechten die aan haar zijn toegekend door de Overeenkomst.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, strekt de verplichting van Frocq  tot het ter beschikking stellen van de Software en het (gebruiks)recht van de Klant zich uitsluitend uit tot de Software als zodanig.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het recht tot gebruik van de Software en/of de Dienst voorbehouden aan de Klant. Frocq  verleent aan de Klant een beperkt gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is zonder uitdrukkelijke toestemming van Frocq . Dit gebruiksrecht mag niet aan Derden in gebruik worden gegeven door de Klant.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (delen van) de Software, informatie en bestanden, gegevens, programma’s en/of Materialen te downloaden, te uploaden, te kopiëren, openbaar te maken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen of te gebruiken voor enig ander doel dan in de Overeenkomst genoemd, tenzij Frocq  toestemming heeft gegeven aan de rechthebbende, of indien dwingende regels anders voorschrijven.
 • Klant garandeert dat de rechten van Derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van programmatuur voor websites (zoals beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s), databestanden of materialen alsmede ontwerp materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in de Software. Klant vrijwaart Frocq  tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat het beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren van dergelijk materiaal inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten.
 • De totale aansprakelijkheid van Frocq  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Frocq  voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderdduizend Euro).
 • De aansprakelijkheid van Frocq  voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in totaal nimmer meer bedragen dan € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).
 • De aansprakelijkheid van Frocq  voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Klanten van Frocq , schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Frocq  voorgeschreven zaken, materialen of software van Derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Frocq  voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Frocq  wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Frocq , zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Frocq  uit hoofde van deze Algemene Module en de overige overeengekomen modules van de Algemene Voorwaarden onverlet.
 • De in de artikelen 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Frocq .
 • Tenzij nakoming door Frocq  blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Frocq  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant Frocq  onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Frocq  ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Frocq  in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Frocq  meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Frocq  vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Partijen erkennen dat actieve en constructieve deelname aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is ter voorkoming of beperking van dreigende schade indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Frocq . Om die reden verplicht Klant zich om op eerste schriftelijk verzoek van Frocq  onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).
 • Klant vrijwaart Frocq  voor alle aanspraken van Derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Frocq  geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Frocq  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • Frocq  zal geen persoonsgegevens verwerken anders dan noodzakelijk voor het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het optimaliseren van de Dienst.
 • Partijen verbinden zich ertoe alle van de andere partij ontvangen informatie waarvan men weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, vertrouwelijk te houden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dergelijke informatie openbaar te maken.
 • De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk indien Frocq  dit als zodanig heeft aangegeven.
 • Klant is zich ervan bewust dat de Software en andere ter beschikking gestelde materialen voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van Frocq  kunnen bevatten.
 • Frocq  zal geen persoonsgegevens afkomstig van Klant delen met derden, tenzij Frocq  daarvoor toestemming heeft gekregen van Klant of daartoe verplicht is op grond van de wet.
 • De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met behulp van de Software en/of de Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van Derden. Klant vrijwaart Frocq  tegen elke rechtsvordering van Derden uit welke hoofde dan ook in verband met deze persoonsgegevens.
 • Frocq  is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Klant, ondanks deugdelijke ingebrekestelling, tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Opschorting door Frocq  is niet mogelijk indien Klant een factuur op goede gronden betwist en daardoor in gebreke blijft deze (tijdig) te voldoen.
 • Opschorting ontslaat de Klant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Frocq  geleverde Diensten.
 • Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zal Frocq  de opschorting opheffen.
 • Frocq  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: – Overmacht van leveranciers van Frocq . – Het niet naar behoren nakomen van door Klant aan Frocq  voorgeschreven verplichtingen van toeleveranciers. – Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Derden waarvan het gebruik door Klant aan Frocq  is voorgeschreven. – Regeringsmaatregelen. – Elektriciteit storingen en andere storingen met betrekking tot de infrastructuur die door Frocq  wordt gebruikt voor de levering van haar Diensten. – Verstoring van internet, computernetwerk of telecommunicatie faciliteiten. – Netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen. – Oorlog. – Strike. – Algemene vervoersproblemen.
 • Indien de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van één (1) jaar. Daarna wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk twee (2) maanden voor de aanvang van de volgende termijn schriftelijk wordt opgezegd.
 • De termijn wordt berekend vanaf de datum van sluiting van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Onverminderd alle andere rechten hebben Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:| – opschorting van betalingen is verleend; – is failliet verklaard. Indien een overeenkomst op deze gronden wordt ontbonden, is Frocq  niet gehouden tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Onverminderd haar overige rechten, is Frocq  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Klant niet voldoet aan haar verplichtingen uit artikel 9 en 10.
 • Opzegging van de Overeenkomst ontslaat Klant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Frocq  verrichte Diensten. Bedragen die Frocq  vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien Frocq  als gevolg van de beëindiging aantoonbare schade lijdt, dient Klant deze schade aan Frocq  te vergoeden.
 • De bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven ook na een dergelijke beëindiging volledig van kracht.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van Frocq  zal Opdrachtgever zich onthouden van het in dienst nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken van een medewerker van Frocq  of enige andere persoon die in de twaalf (12) voorafgaande maanden betrokken is geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch zal Opdrachtgever pogen dit te doen. Dit beding vervalt in geval van faillissement of surseance van betaling van Frocq .
 • Bij overtreding van dit artikel verbeurt Klant aan Frocq  een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000) per overtreding die niet voor enige (rechterlijke) matiging of verrekening in aanmerking komt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Frocq  om enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht uit te oefenen waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen al dan niet in combinatie met voornoemde boete.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de Klant zal Frocq  zich onthouden van het in dienst nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken van een werknemer van de Klant of enige andere persoon die in de twaalf (12) voorafgaande maanden betrokken is geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch zal Frocq  pogen dit te doen. Dit beding vervalt in geval van faillissement of surséance van betaling van de Klant.
 • De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Software en de levering van Diensten worden beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen welke tussen Frocq  en Klant mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Donker

Licht

Donker

Licht